Větrný park Břežany

Typ zařízení 5 x Vestas V 52
Celková hmotnost věže 134 tun
Výkon věže 850 Kilowatt
Výška věže 74 metrů
Průměr rotoru 52 metrů
Provozovatel W.E.B Větrná energie s.r.o., Brno
Předpokl. roční výnos 6.200.000 kWh
Energie pro 2.477 domácností
Zahájení stavby Říjen 2005
Dokončení stavby Prosinec 2005
Celk. náklady na větrný park 127,6 Mio Kč

 

Větrná elektrárna Vestas V52 – 850 kW

Větrná elektrárna V52 – 850 kW je návětrná elektrárna s třílistým rotorem o průměru 52 m, který předává energii přes převodové ústrojí asynchronnímu generátoru s výstupem 0,69 KV. Ve venkovní trafostanici u paty věže je napětí transformováno na 22 kW.

Tyto turbiny mají vysokou úroveň inovací co do funkce i řízení. Základ každé věže tvoří armovaná železobetonová deska cca 13x13x1,7 m uložená půl metru pod terénem. Na ocelový prstenec zakotvený v základu je namontována ocelová trubková, kuželová věž sestávající ze čtyř sekcí spojených vnitřními přírubovými spoji. Průměr věže u paty je 4 metry, nahoře 2,2m. Na věži je osazena gondola natáčená servomotory po směru větru. Listy rotoru jsou hydraulicky přestavovány do potřebného úhlu. Snímání hodnot větru je vyhodnocováno počítačem, který automaticky řídí chod VE a sleduje a předává dálkově i místně hlášení provozních a poruchových stavů.

Životnost VE je konstrukčně navržena na 20 let.

Ekologický přínos

Jedna větrná elektrárna o výkonu 850 kW je za svoji životnost schopna ušetřit více než 50 000 tun hnědého uhlí a tomu odpovídající množství oxidu uhličitého (120 000 tun), siřičitého, oxidů dusíku a prachu. Navíc ušetří i velké množství vápníku, používaného k odsíření. Takto ušetřené emise mají vliv na zpomalení globálního oteplování a na zlepšení lokálního životního prostředí. Je nutno si uvědomit, že Země nám byla pouze „půjčena“ a naše chování k životnímu prostředí bude mít přímý vliv na naše děti a vnuky. Pro život budoucích generací je nutno následovat principy trvale udržitelného rozvoje, mezi které patří využívání obnovitelných zdrojů a malým kamínkem v této mozaice alternativních zdrojů je i každá Větrná elektrárna.

V Evropě jsou dnes instalovány větrné elektrárny o výkonu více než 40 000 MW (20 x Temelín) a zkušenosti s jejich provozem ukazují, že ekologické přínosy daleko převažují nad ekologickými negativy. Větrné elektrárny jsou nezanedbatelným zdrojem čisté energie. Jedna větrná elektrárna o výkonu 850 kW vyrobí tolik energie, kolik spotřebuje cca 2000 obyvatel ve svých domácnostech.

Koncepce projektu ve vztahu k okolí

Projekt větrného parku Břežany byl navržen s maximálním ohledem na respektování krajiny a zároveň splnění technických parametrů parku a také požadavků kladených předpisy na tento druh staveb.

Situování parku paralelně s železniční tratí částečně krytou náletovými dřevinami a ve značné vzdálenosti od hlavní zástavby obce je jak z pohledu krajinného rázu, tak i z pohledu vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo velmi zdařilé.

Park, protože je momentálně v této velikosti první na Moravě, ale i v celé ČR je v současné době využíván k monitorování vlivu na faunu, především aviofaunu, což je při schvalování obdobných projektů stále silněji diskutované téma. K dispozici jsou zatím jen dílčí výsledky pozorování, ale i ty se jeví být podstatně lepší než byly teoretické předpoklady.

Stejně tak měření hluku, provedené specializovaným pracovištěm, prokázalo u nejbližší zástavby za nejvhodnějších, tj. nejsilnějších povětrnostních podmínek podlimitní údaje hluku ve všech pásmech slyšitelnosti a to včetně pásma infrazvuku.