Správce

Společnost WEB Větrná Energie s.r.o., se sídlem Brno, Ríšova 149/21, 641 00 Brno, IČ 26282895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 41762, dále jen „Správce“ je oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, pokud k tomu udělíte tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Rozsah údajů

Zpracovávány budou pouze osobní údaje, které nám poskytnete v takovém rozsahu a za účelem, ke kterému byly předány a poskytnuty.

 

Zpracovávat se mohou údaje jako je:

Jméno a příjmení

Název firmy, IČ/DIČ a sídlo u firemních kontaktů

Kontaktní údaje (emailová adresa, korespondenční adresa, telefon, fax)

Transakční údaje (jako IP adresa či parametry prohlížeče)

Zákonným důvodem pro zpracovaní údajů je nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, článek 6, bod 1. a., takzvané nařízení GDPR.

 

Zpracování údajů a účel jejich zpracování

Správce může zpracovávat všechny poskytnuté údaje, pokud byl klientem poskytnut souhlas nebo jsou potřeba k vyřízení požadavků klienta a to například za účelem:

 

zabezpečení prodeje služeb nebo produktů

zabezpečení řešení požadavků/dotazů zákazníka

z bezpečnostních a technických důvodů (boj proti SPAMu, ověření požadavků, zajištění bezpečnosti)

zasílání informačních či marketingových emailů, pokud tak bylo schváleno

Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu bude jen po dobu nezbytně nutnou, v tomto případě neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu s jejich zpracováním.

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány jak automaticky, tak i ručně a nebudou předávány dalším subjektům, pokud to není potřebné k vyřízení požadavků klienta, objednávky či není uvedeno jinak v tomto souhlasu.

 

Správce vyvine maximální možné úsilí k zabezpečení osobních údajů subjektů. Pokud dojde k narušení bezpečnosti údajů, bude správce neprodleně informovat jak subjekt, tak i Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Správce a třetí osoby, dále jen „Zpracovatelé“, provádí zpracování dat a dodržují zásady ochrany a zabezpečení vašich dat a osobních údajů. Zpracovatelé a osoby správce mají přistup vždy jen k údajům relevantním k provedení transakce/požadavku a jen po dobu nezbytně nutnou k realizaci zpracování.

 

Hlavními zpracovateli jsou či mohou být například:

Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha, IČ: 26168685
Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00, Praha, IČ: 27604977
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Q2 Interactive, s.r.o., se sídlem Brno, Bayerova 799/30, 612 00 Brno, IČ: 28268628

 

Práva k údajům

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a neexistuje zákonná povinnost či sankce za neposkytnutí. Neposkytnutí, ale znamená, že správce nemůže poskytnout služby, při kterých jsou osobní údaje zapotřebí.

 

Subjekt má práva k údajům, které jsou zpracovávány a to zejména:

být informován o zpracování jeho údajů,

být zapomenut (vymazání osobních údajů, pokud jiný zákon neukládá jinak),

mít možnost vyžádat si informace jaká data jsou uchovávána ve strojově čitelném formátu,

odvolat souhlas se zpracováním údajů,

mít přístup k osobním údajům,

na opravu, resp. doplnění,

na omezení zpracování,

na přenositelnost údajů,

vznést námitku,

nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,

a další práva stanovená předpisem či nařízením EU či jiným zákonem České republiky.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, požadavek na to být zapomenut či jiné dotazy ohledně osobních údajů musí být doručeny písemně na adresu správce (uvedenou jako kontaktní adresa na stránce kontakty) nebo elektronicky emailem na info@vetrna-energie.cz s údaji, které umožňují ověřit, že se jedná o požadavek daného subjektu.

 

Odvolání či výmaz platí od data doručení a bude zpracován co nejdříve v rámci technických možností správce. Osobní údaje, které je nutné uchovávat z důvodu jiného právního základu či jsou nutné k vyřízení plnění závazků či smluv nemohou být v rámci požadavku na výmaz vymazány.

 

Závěr

Subjekt stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů ve stanoveném rozsahu dle tohoto souhlasu a dle vlastní, svobodné a vážné vůle.